skip to Main Content

Proč studovat anglickou filologii?

Angličtina je po čínštině a španělštině nejpoužívanějším jazykem na světě. Je to jazyk mezinárodního obchodu, politiky, vědy a techniky.

• Naučíte se vyniknout.
Slušně anglicky dnes umí leckdo. My vám ale pomůžeme získat excelentní znalost anglického jazyka, která je stále vzácná a představuje výhodu ve všech odvětvích. Perfektní znalost angličtiny vám zajistí dobrou uplatnitelnost na trhu práce doma i v zahraničí. Většina mezinárodních firem má angličtinu jako svůj firemní jazyk.

• Předáme vám víc než jen slovíčka a mluvnici.
Mimo praktického jazyka vyučujeme lingvistické předměty, díky kterým získáte solidní přehled o zákonitostech angličtiny, její výslovnosti, slovotvorbě, větné skladbě i dějinném vývoji.

• Každý jazyk má svou duši.
Nelze mu skutečně porozumět bez znalosti kultury lidí, kteří jím mluví. U nás budete v originále číst zásadní díla anglické a americké literatury a navštěvovat kurzy o historii, kultuře a filmu. Osvojíte si tak příběhy, které tvoří anglickou mentalitu.

• Angličtina je jazykem vědeckého výzkumu.
Díky tomu je sázkou na jistotu v mezioborových studijních kombinacích. Anglistiku u nás můžete studovat společně se širokou škálou jiných oborů. Práce se světovými informačními zdroji a prezentace před mezinárodním publikem pro vás bude hračka!

Co u nás můžete studovat?

• Anglickou filologii na bakalářské (tříleté studium) i navazující magisterské úrovni (dvouleté studium).

• Obojí můžete studovat buď samostatně, nebo společně s jiným oborem z nabídky FF: různými evropskými a asijskými jazyky, aplikovanou ekonomií, společenskými vědami (jako filozofie, politologie, sociologie), umělecko-humanitními vědami (jako dějiny umění, divadla a filmu).

• U nás si můžete studium přizpůsobit. Budete si vybírat z jednotlivých tematických kategorií (jazykově lingvistických, literárních, kulturních a překladatelsko-tlumočnických).

• Anglická filologie je prostupná s angličtinou pro tlumočení a překlad. Studenti filologie si můžou volit i překladatelsko-tlumočnické předměty, můžou na bakalářskou filologii navázat studiem magisterského překladatelsko-tlumočnického oboru nebo získat překladatelský certifikát.

• Během magisterského studia můžete také absolvovat studium Učitelské způsobilosti.

• Těm, kteří mají vyšší akademické ambice a chtějí získat titul Ph.D., nabízíme doktorské studijní programy špičkové úrovně v oborech Anglický jazyk (čtyřleté studium) a Anglická a americká literatura (tříleté studium).

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budou vás učit skuteční odborníci.
Naši přednášející jsou uznávané kapacity ve svých oborech se zkušenostmi z působení na angloamerických univerzitách. Mnozí z nich jsou rodilí mluvčí anglického jazyka. Jako skutečně aktivní badatelé vás zasvětí do tajů výzkumu. Naučíte se například pracovat s počítačovými jazykovými korpusy, programy pro analýzu řeči a elektronickými informačními zdroji.

• Používáme nejmodernější metody výuky.
Nejde nám o biflování, pomocí diskuzí a prací s konkrétním materiálem vás povedeme k opravdovému porozumění. I technicky jdeme s dobou – pracujeme s e-learningovými nástroji, díky kterým budete mít studijní materiály a úkoly vždy po ruce online. Zázemí máme nejen technické – provozujeme také vlastní knihovnu a studovnu, takže pro knížky se zbytečně nenaběháte.

• Jsme obor s dlouhou tradicí.
Olomoucká anglistika patří k nejstarším v republice. Za téměř 70 let nasbírala mnoho zkušeností, které vám můžeme předat.

• Teorie nikoho nezabije, ale sama o sobě nestačí.
U nás klademe důraz i na vysokou úroveň praktického jazyka. Na bakalářském stupni vás dovedeme minimálně na úroveň C1, na magisterském pak na nejvyšší úroveň C2.

• V Olomouci se neztratíte.
Díky tomu, že je poměrně malá, je to od nás jen kousek do dalších univerzitních zařízení, knihoven, kolejí a menz. Navíc je to kosmopolitní město, které se jen hemží zahraničními studenty a návštěvníky, a jako angličtináři budete mít spoustu možností svou jazykovou vybavenost zúročit. Práce s cizinci, učení v jazykovce nebo členství v mezinárodní studentské organizaci – to všechno si budete moct při studiu vyzkoušet.

• Jsme katedra otevřená světu!
Pravidelně pořádáme mezinárodní konference zaměřené na jazykovědu, anglickou literaturu, překladatelství a tlumočnictví. Už za studií tak budete mít možnost navázat kontakty se světovými badateli a s odborníky z praxe. Po celý rok organizujeme přednášky s hostujícími profesory zvučných jmen. V poslední době nás navštívili například lingvisté Noam ChomskyIan Roberts či Henry Widdowson, nebo literární vědci M. Thomas IngeChristopher Bigsby a Werner Sollors. V minulosti k nám zavítali i spisovatelé a básníci, jejichž jména vstoupila do dějin a školních osnov – William Golding a Allen Ginsberg.

• U nás to žije nejen studiem!
Freshmen party v říjnu, Christmas party v prosinci a Garden party v květnu… semestr vám bude ubíhat hned veseleji. Na archiv našich pokladů studentské recese, veselí a tvořivosti se můžete podívat tady.

Jak se k nám dostanete?

Do 15. března nám pošlete elektronickou přihlášku ke studiu.

Podrobné a průběžně aktualizované informace k nadcházejícím přijímacím řízením najdete na webu naší fakulty.

Kde se uplatníte?

• V mezinárodních firmách, či společnostech, které jednají se zahraničními partnery.

• V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací.

• Ve školství jako učitel na základních, středních a vysokých školách.

• Jako překladatel nebo editor v nakladatelstvích.

• Ve státní správě, v politice, v neziskovém sektoru.

• Díky své vysoké odbornosti se můžete stát členy badatelských a vědeckých týmů.

• Díky rozvinutému kritickému myšlení a komunikačním schopnostem najdete uplatnění v jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky.

Chcete studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě prostřednictvím programů Erasmus+ a CEEPUS. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

• S námi budete mít i možnost vycestovat na studia i do Spojených států, buď v rámci Merrillova programu, nebo s pomocí Fulbrightovy nadace.

Kdo vás bude učit?

Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.
zaměřuji se na současnou americkou literaturu a film. Zabývám se například tvorbou Doris Bettsové, Freda Chappella, Harryho Crewse, a dalších. Jsem autorem a editorem mnoha publikací například čísla The Mississippi Quarterly věnovaného Lewisi Nordanovi (2007). V letech 2005–2013 jsem byl předsedou České a slovenské asociace amerikanistů.

Prof. Joseph Emonds, Ph.D.
jsem celosvětově uznávaný americký lingvista, žák a spolupracovník Noama Chomského. Působil jsem na 17 univerzitách v severní Americe, Evropě a Japonsku. Zabývám se generativní gramatikou, která studuje lidský jazyk jako geneticky podmíněný kód. V centru mého zájmu je zobecněná syntaktická struktura jazyka a způsob její realizace, morfologická stavba slov a historický vývoj indoevropských jazyků.

Mgr. Ema Jelínková, Ph.D.
vyučuji Britskou literaturu a kulturu od 19. století po současnost. Publikuji monografie, eseje i překlady. Zaměřuji se především na současné skotské ženské autorky jako M. Spark, L. Lochhead, K. Atkinson (jejichž studiu jsem se věnovala na The University of Edinburgh s podporou The Royal Society of Edinburgh Fellowship).

Mgr. Michaela Martinková, Ph.D.
vyučuji lexikologii, lexikální sémantiku a historii angličtiny. V rámci doktorského studia na FF UP v Olomouci jsem absolvovala stipendijní roční pobyt na Katedře lingvistiky UC Berkeley. Je mi blízký empirický přístup k jazyku, konkrétně metody korpusové lingvistiky. Věnuji se kontrastivním analýzám angličtiny a češtiny na materiálu paralelních korpusů.

Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
Zabývám se překladem, stylistikou a analýzou diskurzu. Společně budeme překládat do češtiny i do angličtiny a pravděpodobně vám neodpustím překladatelský komentář. Ve fakultní jazykové škole UPLIFT mám na starost management překladů.

Šimáčková(1)

Mgr. Šárka Šimáčková, Ph.D.
na magisterské úrovni jsem vystudovala českou a anglickou filologii, mám titul MA v oboru výuky angličtiny jako cizího jazyka z Londýnské Univerzity a doktorský titul v oboru lingvistika z Havajské univerzity. Vyučuji obecnou fonetiku a fonologii, fonetiku angličtiny, výslovnostní variety angličtiny, kurz nácviku anglické výslovnosti a kurz teorie osvojování cizího jazyka. Ve výzkumu se zaměřuji na produkci a percepci nerodilé řeči, řečovou stránku bilingvizmu a na studium cizího přízvuku.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

2000px-Instagram_logo.svg
Back To Top